OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pravidla pro nakládání a ochranu osobních údajů (interní předpis Topproduct Praha s.r.o.)

Cíl předpisu: Tento vnitřní předpis určuje stanovení pravidel uchování osobních údajů obchodních partnerů TOPPRODUCT a nakládání s nimi.

Spol. Topproduct registrována ve veřejném registru zpracování osobních údajů pod reg. č. 00049905 od 27.11.2013.


I. Právní úprava ochrany osobních údajů v České republice

Tato pravidla reflektují platnou a účinnou právní úpravu ochrany osobních údajů upravenou v Listině základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), občanském zákoníku (č. 40/1964 Sb.), v zákoně č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, a dále v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákony“).

II. Výchozí předpoklady pravidel 

Pravidla jsou založena na těchto předpokladech: 

1. Topproduct Praha s.r.o. bude shromažďovat osobní údaje (čímž se rozumí jakýkoli údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, přičemž za určený nebo určitelný subjekt údajů se považuje, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit identitu subjektu) o partnerech Klubu TOPPRODUCT (dále jen „partner“). Osobní údaje partnera budou sloužit pouze pro potřebu Topproduct Praha s.r.o.

2. Topproduct Praha s.r.o.  dále bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje (čímž se rozumí jakákoli operace nebo soustava operací, které správce systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, zveřejňování, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace osobních údajů). Tzv. citlivé údaje (jimiž se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, partnerství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě partnera Klubu) nebudou zpracovány.


III. Povinnosti stanovené 
Topproduct Praha s.r.o. pro shromažďování a zpracování osobních údajů 

V souvislosti se shromažďováním a zpracováním osobních údajů partnera plynou Topproduct Praha s.r.o.  následující povinnosti:


III. 1 Povinnosti stanovené Topproduct Praha s.r.o. při zpracování osobních údajů

a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány; Topproduct Praha s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje za účelem efektivního a automatizovaného shromažďování a zpracování údajů,

b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů; Topproduct Praha s.r.o.  bude zpracovávat osobní údaje prostředky ve fyzické podobě (formuláře) a případně prostředky výpočetní techniky v dematerializované podobě

Osobní údaje zpracovává Topproduct Praha s.r.o.  stanovenými prostředky s maximální péčí, aby byly srozumitelné, pravdivé a úplné.

c) zpracovat pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které Topproduct Praha s.r.o. při své činnosti získal; Topproduct Praha s.r.o.  je povinen ověřovat, zda jsou osobní údaje pravdivé a přesné. Zjistí-li, že jím zpracovávané údaje nejsou s ohledem na stanovený účel pravdivé a přesné, zejména k námitce partnera, je povinen je blokovat (čímž se rozumí vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřípustný a nelze jej jinak zpracovávat) a bez zbytečného odkladu opravit nebo doplnit – nelze-li je opravit nebo doplnit, musí je bez zbytečného odkladu zlikvidovat (čímž se rozumí fyzické zničení nosiče údajů, fyzické vymazání osobních údajů nebo trvalé vyloučení osobních údajů z dalších zpracování), 

d) shromažďovat osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování; po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely statistické, vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života partnera

f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně. Je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo činnosti,

h) zajistit, (např. přidělením přístupových hesel omezenému okruhu osob, které přicházejí do styku s osobními údaji, archivováním dokumentů s osobními údaji v uzamykatelných skříních nebo místnostech), aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

i) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.


Příloha:

1. Práva partnera o nichž musí být poučen

Příloha 1 k vnitřnímu předpisu


Práva partnera, o nichž musí být poučena) o právu partnera obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud partner zjistí, že došlo k porušení povinnosti Topproduct Praha s.r.o.,

b) pokud došlo k porušení povinnosti Topproduct Praha s.r.o.,  o právu požadovat, aby Topproduct Praha s.r.o.  zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav i poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění,

c) aby Topproduct Praha s.r.o. provedl opravu nebo doplnění osobních údajů, aby byly pravdivé a přesné,

d) aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, pokud zjistí, že zpracovávané údaje nejsou s ohledem na stanovený účel pravdivé a přesné a pokud je není možno opravit nebo doplnit,

e) o právu na zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména,

f) o právu být Topproduct Praha s.r.o.  bez zbytečného odkladu informován o opatřeních Topproduct Praha s.r.o.  provedených k nápravě porušení správci stanovené povinnosti s výjimkou informování o poskytnutí omluvy či jiného zadostiučinění,

g) o právu partnera kdykoliv odvolat jím udělený souhlas ke zpracovávání osobních údajů o své osobě (odvolání souhlasu však může mít negativní důsledky vyplývající ze smluvního vztahu mezi partnerem  a Topproduct Praha s.r.o.),

h) že osobní údaje poskytnuté partnerem  Topproduct Praha s.r.o. byly partnerem poskytnuty dobrovolně za účelem registrace do Klubu TOPPRODUCT a v rozsahu potřebném  k navázání smluvního vztahu, k čemuž partner udělil souhlas.

i) o právu partnera na přístup k údajům, které se ho týkají, tj. o právu požádat Topproduct Praha s.r.o., v jejich provozovně o podání zprávy o informacích o něm uchovávaných v informačním systému provozovaném Topproduct Praha s.r.o.


Novinky

NOVINKA - za studena lisovaný 100% BIO PARA olej

31. 8. 2017

Novinka v naší nabídce!

Za studena lisovaný Řepkový olej (neochucený)

25. 1. 2017

Novinka v naší nabídce!

Přírodní mýdlo z řepkového oleje s vůní levandule

1. 2. 2016

2 kg MAXIBALENÍ za zvýhodněnou velkoobchodní cenu 690 Kč (včetně DPH)!

Multipack - NOVINKA

9. 7. 2015

Kolekce v praktické dárkové krabičce za akční MOC 218 Kč.

Snášenlivost a účinky

22. 5. 2015

Zevní aplikace přírodního mýdla z řepkového oleje

archív

Naši partneři

Doporučujeme Schrothovy léčebné lázně Dolní Lipová - specialistu na léčbu kožních problémů.